ZOOM לגליל 2022 תחרות צילום

כללי

מועצה אזורית הגליל העליון מכריזה בזאת על תחרות צילום " zoom לגליל העליון" במשימות צילום שיצולמו בגליל העליון.

תקנון זה מחייב את כל המשתתפים בתחרות.

תקופת התחרות

הגשת התמונות בהתאם להוראות תקנון זה תתאפשר החל ממועד פתיחת התחרות: 10.04.22 ועד 22.05.22. לא יתקבלו תמונות לאחר מועד זה.

משימות הצילום

 1. תמונות נוף וחקלאות מהגליל העליון
 2. תמונות של דמויות גליליות
 3. שירת האגם המתעורר (תמונות מאגמון / שמורת החולה) מחווה לפטר מירום ז"ל

ניתן להשתתף ולצלם באמצעות מצלמה או סמארט-פון. ניתן לעלות תמונה אחת בכל משימה.

יש להעלות תמונות עדכניות לתקופה הנוכחית בשנה (אביב 2022)

הפרסים שיוענקו לזוכים – מארזי שי חגיגיים מתוצרת הגליל העליון

שימוש בצילומים

התמונות הזוכות יופיעו בפרסומי המועצה, ובפרסומים דיגיטליים. מועצה אזורית הגליל העליון שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בתמונות שיוגשו על פי שיקול דעתה ורצונה, כולל למטרות פרסום עצמי ו/או אחר (ולרבות פרסומים שאינם נוגעים לתחרות הצילום), ותהיה רשאית להציג את התמונות המשתתפות בתחרות באמצעי התקשורת השונים לפי שיקול דעתה וללא אישור נוסף מהמגיש. בכל שימוש בתמונה יינתן קרדיט לצלם.

אופן ההשתתפות

 1. יש לשלוח את התמונה (תמונה אחת בלבד לכל משימה) בגודל של עד 5 מגה בקובץ מסוג jpg.
 2. את התמונה יש לשלוח באמצעות הטופס הייעודי. לאחר המשלוח תתקבל הודעת דוא"ל המאשרת את קבלת התמונה. אם לא יתקבל דוא"ל המאשר קבלת התמונה – היא לא תיחשב כחלק מהתחרות.
 3. יש לשלוח תמונות ללא "סימן מים" או חתימה כלשהיא.
 4. יש לצרף לתמונות בעת העברתן במייל פרטים אישיים של המשתף: שם מלא, כתובת, מספר טלפון נייד, ודואר אלקטרוני ולציין את שם ומספר המשימה וקטגוריית השתתפות.
 5. במועד שליחת התמונה על ידי המשתתף ובעצם המשלוח, מאשר המשתתף כי הוא בעל מלוא הזכויות על התמונה (לרבות זכויות קניין היוצרים והזכות המוסרית על התמונה) ומאשר לוועדת השיפוט ולמועצה להשתמש בתמונה בפרסומיה, לפי שיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או בתשלום תמורה מכל סוג שהוא.
 6. תמונה שלא תעמוד בקריטריונים, לא תשתתף בתחרות.
 7. במעמד ההרשמה לתחרות, ובעת משלוח התמונה המשתתף יחתום על אישור התקנון ועל ההצהרה וכתב הוויתור המצורף כתנאי להשתתפות בתחרות.

חברי ועדת השופטים

בשמת זאבי, ישעיה אי-מגור, אתי נוסבאום, עופר (פושקו) מוסקוביץ, עיינה קפלן.

הודעה על הזכייה

התמונות ייבחנו בכל משימה בנפרד. לכל משימה ייבחרו על ידי ועדת השיפוט שלוש תמונות נבחרות. הזוכים, ככל שיהיו כאלו, יקבלו הודעות אישיות על זכייתם. שמותיהם וכן התמונות הזוכות יפורסמו באתר המועצה, בדף הפייסבוק ובכל מקום על פי שיקול דעתה של המועצה (לרבות באמצעי התקשורת השונים ו/או בפרסומיה השונים של המועצה).

בחירת תמונת "חביב הקהל" ייעשה על ידי כלל הציבור אשר ייכנס באופן עצמאי למערכת ויוכלו לבחור מכלל התמונות תמונה אחת. לאחר שקלול ההצבעות, הזוכה יקבל הודעה אישית על זכייתו והתמונה תתפרסם באתר המועצה, בדף הפייסבוק ובכל מקום על פי שיקול דעתה של המועצה (לרבות באמצעי התקשורת השונים ו/או בפרסומיה השונים של המועצה).

הבהרות

 1. המועצה אינה מתחייבת לערוך תערוכת תמונות בתום התחרות, אך שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה.
 2. כל המשתתפים נדרשים לחתום על אישור בדבר ויתור על הזכויות בתמונות, לטובת המועצה לצורך עשיית שימוש בהם לפי שיקול דעתה וכאמור בתקנון לעיל לרבות זכות היוצרים לטובת המועצה ואישור כי לא הפרו זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות בהשתתפותם. החתימה על האישור הינה פורמאלית בלבד, שכן יובהר כי בעצם ההשתתפות מסכימים המשתתפים לאמור בסעיף זה.
 3. המועצה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא להודיע מעת לעת על שינוי בכללי התחרות ובכלל זה ומבלי לגרוע תהא רשאית להודיע על ביטול התחרות ו/או הפסקתה ו/או דחייתה ו/או שינוי התקנון ו/או שינוי הפרסים ו/או התחרות.
 4. בכל שימוש בתמונה יינתן קרדיט לצלם.

כללי השתתפות

 • אין להגיש תמונות שעברו תהליך של כפל הדפסה (פוטומונטאג') ו/או כל טיפול אחר הפוגם במקוריות התמונה ו/או אמינותה.
 • על התמונה להיות עדכנית (מתקופת התחרות) ,מצולמת בגליל העליון ורלוונטית לנושא התחרות.

פסילת השתתפות

המועצה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל עת לפסול את השתתפותו של כל משתתף מכל סיבה שהיא, ללא נימוק וללא הודעה, לרבות אך לא רק, אם תהא סבורה כי התמונה אינה רלוונטית למשימת הצילום שנבחרה.